منظور حسین ناظم اسلامی جمعیت طلبہ جامعہ اردو عبدالحق کیمپس مقرر